تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال –  بدون پیش پرداخت

 • کارت شناسایی معتبر

سازمان های طرف قرارداد دنیای فرش را بشناسید

سازمان‌های طرف قرارداد جهت خرید فرش

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 250/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 •  اقساط 12 ماهه
 • ارائه گواهی کسر از حقوق + کارت شناسایی معتبر

خانه کارگر(دارندگان عضویت خانه کارگر)

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • اقساط 25 ماهه
 • کارت عضویت خانه کارگر + کارت شناسایی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 250/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 •  اقساط 12 ماهه
 • ارائه گواهی کسر از حقوق + کارت شناسایی معتبر

حکمت کارت

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات بر اساس اعتبار حکمت کارت شخص مراجعه کننده
  اقساط 12 ماهه
 • کارت شناسایی معتبر