سازمان های طرف قرارداد دنیای فرش را بشناسید

سازمان‌های طرف قرارداد جهت خرید فرش

1

اداره پست (شاغلین و بازنشستگان)

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 15۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 •  اقساط ۱۰ ماهه
 • گواهی کسر از حقوق یا چک + کارت شناسایی معتبر

2

خانه کارگر(دارندگان عضویت خانه کارگر)

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 20۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • اقساط ۱۰ ماهه
 • کارت عضویت خانه کارگر + کارت شناسایی

3

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 150/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 •  اقساط ۱۰ ماهه
 • ارائه گواهی کسر از حقوق + کارت شناسایی معتبر

4

اداره پست استان مازندران

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • اقساط ۱۰ ماهه
 • گواهی کسر از حقوق یا چک + کارت شناسایی معتبر

   

5

اقساطی مجموعه

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 20۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال – اقساط 25ماهه – بدون پیش پرداخت
 • کارت شناسایی معتبر

6

حکمت کارت

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات بر اساس اعتبار حکمت کارت شخص مراجعه کننده
  اقساط ۱۲ ماهه
 • کارت شناسایی معتبر