فروشگاه

فرش ایپک طرح مدرن کد E201

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح نیو کلاسیک کد F210

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح نیوکلاسیک کد F209

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح نیوکلاسیک کد F208

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح کلاسیک کد F207

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح کلاسیک کد F206

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح کلاسیک کد F205

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح کلاسیک کد F204

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح کلاسیک کد F203

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح کلاسیک کد F202

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش فدک طرح کلاسیک کد F201

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش ماهریس طرح نیو کلاسیک کد M209

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش ماهریس طرح نیو کلاسیک کد M208

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش ماهریس طرح نیو کلاسیک کد M207

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش ماهریس طرح کلاسیک کد M206

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش ماهریس طرح کلاسیک کد M205

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش ماهریس طرح نیو کلاسیک کد M204

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

فرش ماهریس طرح نیو کلاسیک کد M203

موجود در انبار

شانه

1200 شانه

تراکم

3600

جنس نخ

100 درصد اکرلیک هیت ست شده

روش های خرید فرش از دنیای فرش

خرید اینترنتی

میتوانید بصورت اینترنتی از وب سایت دنیای فرش خرید نمایید.

خرید مستقیم از شعب

میتوانید به شعب دنیای فرش مراجعه فرمایید.

خرید تلفنی

میتوانید با شماره 74957-021 تماس حاصل فرمایید.