طراحی، تولید و ساخت فرش‌های سفارشی قواره بزرگ، خاص و یکپارچه ماشینی خود را به دنیای فرش بسپارید.

 

 

 

 

 

 

 

نقشه برداری از محل

محاسبه

طراحی فرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرش های یکپارچه :

به فرش هایی که متناسب با پلان و برای یک محل مشخص طراحی، ساخت و نصب میگرددند، گویند.

این فرش ها نیازی به جابجایی نداشته و در صورت نیاز به شستوشو، با درستگاه های مجهز در همان محل این اقدام انجام میگردد.

 

حسینیه کوی سنگ نایین

 

 

مسجد حیدر

 

مسجد جامع بارجین میبد

 

 

فرش های قواره بزرگ و خاص :

به فرش های که از لحاظ اندازه و حجم بسته بندی به راحتی توسط چند نفر نیروی انسانی قابل حمل و جابجایی میباشد مانند فرشهایی به ابعاد یک تکه میگویند.

 

امام زاده اسماعیل چیذر