بازنشستگان محترم نیروهای مسلح

  • ارائه تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان
  • بدون پیش پرداخت و بدون چك با 2% تخفیف
  • با اقساط بلند مدت تا سقف 10 ماه
  • به صورت كسر از حقوق